Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

३ महिना अवधिको यस कार्यालयसंग सम्बन्धित प्रकासन गरिएको सार्वजनिक विवरणहरु ।