Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

ठेगाना :

फोन नं : 977-097620137

फ्याक्स : 977-097620133

इमेल : daoachham@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/dao.achham

Twitter : https://twitter.com/scHSpxVwpay456v

मातहतका कार्यालयहरु