Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कम्प्यूटर अपरेटर र डाटाइन्ट्री सुपरभाइजर वा सो सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम