Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

तारा वडू (९८४३१५२१२८)

  • तारा वडू (९८४३१५२१२८)

तारा वडू (९८४३१५२१२८)


तारा वडू (९८४३१५२१२८)
लेखापाल

पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल tarabadu152@gmail.com
सम्पर्क 9843152128
ठेगाना Ajayameru 3, डडेलधुरा
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८