Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

krishna prasad sapkota


krishna prasad sapkota


krishna prasad sapkota
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल krishnasspkota301@gmail.com
सम्पर्क 9865667980
ठेगाना घाेडाघाेडी नगरपालिका (सुखड, कैलाली) 1, कैलाली
बहाल मिति २०७७ बैशाख ११