Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आ.व. २०७५/०७६ मा सञ्चालित घुम्ती शिविर सम्बन्धी विवरण

11 महिना अगाडी

2076-01-11


आ.व. २०७५/०७६ मा यस जिल्लामा सञ्चालित घुम्ति सेवा शिविरको विवरण

क्र.सं.

मिति

घुम्ति शिविर सञ्चालित स्थानीय तहको नाम

वितरित ना.प्र.प.

कैफियत

१.

२०७५।०७।३०

मंगलसेन न.पा. वडा नं. १३ (वस्ती)

१४७

 

२.

२०७५।०८।०६

तुर्माखाँद गा.पा. वडा नं. १ (रहफ)

३३४

 

३.

२०७५।०८।०८

तुर्माखाँद गा.पा. वडा नं. २ (भुलु)

१२१

 

४.

२०७५।०८।१३

मेल्लेख गा.पा. वडा न‍ं. १ (ऋषिदह) र वडा नं. ६ (षोडशा)

३५४

 

५.

२०७५।०८।२८

ढकारी गा.पा. वडा न‍ं. ४ (बलाता)

२०७

 

६.

२०७५।०९।१४

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं. ९ (कालेकाँडा)

११२

 

७.

२०७५।०९।२२

रामारोशन गाउँपालिको कार्यालय, मुजाबगर

३८७

 

८.

२०७५।१०।११

मेल्लेख गाउँपालिका वडा नं. ३ (ठाँटी) र वडा नं. ५ (विन्धेवासिनी)

२८७

 

९.

२०७५।१२।१८

तुर्माखाँद गाउँपालिको कार्यालय, तुर्माखाँद

५९७

 

जम्मा

२,५४६